Wodźaca ideja Ludoweje banki Reiffeisenoweje banki Delnja Šleska eG slěduje hesło „My smy tule Waša banka“. Nam słuži jako pućnik, zo bychmy wužadanja časa dźensa kaž tež w přichodźe zmištrowali.

My … steji za drustwowy princip a wosebity zwisk ke klientam, čłonam a sobudźěłaćerjam

smy tule … steji za wosebitu regionalnu kompetencu a prezencu našeje banki we Wašej bliskosći

Waša banka … steji za wukonliwosć a wěstotu našeje banki jako dźěl globalnje agěrowaceje financneje skupiny Ludowych bankow Reiffeisenowych bankow.

Skutkujemy po drustwowym principje sebjepomocy, samozamołwitosće a samozarjadnistwa – tute zasady tworja dźensa kaž před 150 lětami zakład drustwownistwa. Naša banka njeje tu sebje sameje dla, wona słuša swojim čłonam, přetož jenož pola nas móža klienća tež z čłonom a z tym mějićel swojeje banki być.

Su-li naši klinća zdobom tež z čłonom, je čłonstwo za kóždeho tež dožiwjomne – naš program nadhódnoty za čłonow čerpa z móžnosćow regiona a našich čłonow spěchuje.

Tu w regionje swojich klientow znajemy, znajemy regionalne móžnosće a wosebitosće a smy sej zamołwitosće jako wulki dźěłodawar regiona wědomi. Naši sobudźěłaćerjo steja za dowěru, přećelnosć, kwalifikowane a cyłotne poradźowanje kaž tež za stabilne a čiłe poćahi ke klientam.


Z wysokej kwalitu a fleksibelnosću našich posłužbow, kotrež so na kupcu wusměrjeja, so jako drustwowa banka wot wulkobankow a direktnych bankow rozeznawamy, štož nam našu njezaměnliwosć spožča.