Z čłonom Ludoweje banki Raiffeisenoweje banki Delnja Šleska eG so stanjeće, hdyž podźěle kupiće. Hač abo kelko podźělow kupiće, rozsudźiće Wy. Lěpšiny, kotrež jako čłon maće, su přeswědčace: Wjace hač 15 milionow klientow Ludoweje banki Raiffeisenoweje banki su podźělnicy swojeje banki.

Wjace dóstać

Jako čłon maće swoje lěpšiny

Zadani so, hdyž sće z čłonom. Přetož jako wobsedźer podźělow dóstawaće powšitkownje atraktiwnu diwidendu. Z tym bywaju Waše podźěle tež jako pjenježny załožk zajimawe. Nimo toho poskićujemy našim čłonam ekskluziwne lěpšiny za mnohe wobłuki žiwjenja.

Kóždy klient móže so z čłonom stać

Sće-li klient, móžeće so zdobom podźělnik našeje banki stać. To płaći tež za firmy, towarstwa a korporacije. Nimale kóždy štwórty dorosćeny w Němskej je čłon někajkeje drustwoweje banki. Stańće so z čłonom wulkeje zhromadnosće cyle we Wašej bliskosći.

Waše zasadźenje so zadani

Njepłaćiće čłonski přinošk, ale wobdźěliće so z jednym abo z wjacorymi wobchodnymi podźělemi. Waš zasadźeny kapital so Wam zachowa. Waše zasadźenje so jako wobdźělenje na wuzbytku honoruje.

Wuměnjenja Wašeje Ludoweje banki Raiffeisenoweje banki Delnja Šleska eG

wysokosć wobchodneho podźěla: 105 euro; najwyša ličba podźělow na čłona: 5

Swoje čłonstwo móžeće najpozdźišo tři měsacy do kónca lěta wupowědźić. Dalše informacije Wam sposrědkuje Waš poradźowar.