Celem spółdzielni jest gospodarcze wsparcie i opieka nad członkami.

Bank

Co odróżnia nas od innych grup banków?

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG jest prawnie samodzielnym bankiem spółdzielczym, który należy wyłącznie do swoich członków.

Członkowie naszego Banku są jednocześnie klientami i właścicielami banku. Jako właściciele mogą oni wywierać bezpośredni wpływ na zasadnicze kwestie polityki przedsiębiorstwa i współdecydować w ważnych rozstrzygnięciach.

Radę Nadzorczą wybierają oni bezpośrednio albo przez swoich przedstawicieli. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd, który zarządza Bankiem. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli, Zarząd i Rada Nadzorcza składają udziałowcom sprawozdanie z działalności w minionym roku obrachunkowym.

O podziale nadwyżki rocznej uchwala Zgromadzenie Przedstawicieli. Każdy przedstawiciel ma jeden głos. Udział spółdzielczy wynosi 105,00 EURO.